50lecie 2019m7 lutego 2019 roku w Szkole Podstawowej w Popowie dwanaście par małżeńskich z gminy Łowicz przybyło na uroczystość Złotych Godów. Złote Gody to święto par, które wstąpiły w związek małżeński pięćdziesiąt lat wcześniej. Par, które przeżyły 50 lat razem w zdrowiu i chorobie, w dobrych i złych chwilach, w pogodzie i niepogodzie, w bogactwie i ubóstwie.

 

Jubilaci odebrali tego dnia z rąk Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego prezydenckie medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Paniom dodatkowo wręczono bukiety kwiatów i kosze upominkowe.

 

Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej, dla par wystąpiła młodzież ze Szkoły Podstawowej w Popowie. Uczniowie przygotowali również dla gości teleturniej Familiada. W konkursie wzięły udział dwie drużyny: drużyna Tytani reprezentowana przez wójta gminy i radnych oraz drużyna – Supermocni, czyli ekipa Seniorów.

 

W tym roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymali: Marianna i Włodzimierz Dałkowie z Zielkowic, Eugenia i Andrzej Gawinkowie z Zielkowic, Irena i Zdzisław Gładcy ze Strzelcewa, Józefa i Zdzisław Kolosowie z Popowa, Krystyna i Jan Lisiewscy z Ostrowa, Henryka i Jan Mitkowie z Jamna, Stanisława i Tedusz Pełkowie z Zielkowic, Janina i Mirosław Słomiani z Niedźwiady, Helena i Ryszard Tokarczykowie z Bochenia, Marianna i Zenon Tomaszkiewiczowie z Zabostowa Małego, Marianna i Włodzimierz Więckowie z Popowa, Wanda i Henryk Zagawowie z Parmy, Janina i Władysław Skwarna z Jamna oraz Bronisława i Henryk Jankowscy z Urbańszczyzny.

konkurs volunteer 652383 340m

Wójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.  z 2018 r.  poz. 994, poz. 100, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500/  w związku z art. 13 ust.1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2018 poz. 450, poz. 650, poz. 723, poz. 1365, Dz.U. 2019 poz. 37/ oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Łowicz  z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2019 rok Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” zarządza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Wybory RadSoltysowWójt Gminy Łowicz informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr V/26/19 Rady Gminy Łowicz w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i członków Rad Sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Łowicz, wybory w sołectwach odbędą się w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2019 roku. Szczegółowy harmonogram zebrań publikujemy poniżej. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest Zebranie Wiejskie, a wykonawczym – Sołtys.

Video IsesjaRadyGminy

W dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 odbyła się piąta sesja Rady Gminy Łowicz, podczas której debatowno nad  bużetem na rok 2019, przystąpieniem do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyborami Sołtysów i Rad Sołeckich. Rozpatrywano petycję i skargę. Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w I półroczu 2019 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać  w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 w terminie:  od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku.W 2019 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy  o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2247) zmienił się sposób obliczania rocznego limitu.Dla hodowców bydła, limit roczny ustalać się będzie z powierzchni użytków rolnych oraz średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Podkategorie