Gmina Łowicz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej
części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma
"

nr projektu: POIS.02.03.00-00-0070/17-00

Cel projektu:

Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów

logo leader

Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Strzelcew

Operację pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Strzelcew zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 128 000,00 zł.

Dofinansowanie UE: 60 956,00 zł.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Strzelcew poprzez udostępnienie przebudowanej świetlicy wiejskiej.

LogoWFOSiGWwLodziInwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma oraz w południowej części Gminy Miasto Łowicz”

Wartość ogólna zadania netto: 13 583 872,09 zł

Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 2 800 000 zł

www.wfosigw.lodz.pl.