gruntdzierzawa

Wykaz  nieruchomości  rolnych stanowiących własność Gminy Łowicz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

Położenie

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Przeznaczenie w planie

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Popów

1031,1032,1033, 1034,1035,1036, 1066,1080,1082, 1083,1084,1085

1,00

KW 33894

33895,

34098

Rolnictwo, leśnictwo 16.09.RL,R

1,00 zł

1,00 zł

1,00 zł

15.05.2020 r.

15.05.2021 r.

15.05.2022 r.

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

 

1.      Wójt Gminy Łowicz może odstąpić od przetargu w przypadku umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /zgodnie z art. 35 ugn/ lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko1 wniosek o dzierżawę gruntu.

2.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od 01.03.2019r. do 21.03.2019r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz

3.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Popów oraz w prasie o zasięgu lokalnym.