gruntdzierzawa

Wykaz  nieruchomości  rolnych stanowiących własność Gminy Łowicz, przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

 

 

 

Położe

nie

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Przeznacze

nie w planie

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

Aktualizacja opłat

Okres

umowy

Zawady

341 (część)

110/1

1,33

0,22

KW 40325

 

Rolnictwo, leśnictwo 25.27.RL,R

25.25.R,RL

465,00 zł

465,00 zł

465,00 zł

15 maja

15 września

każdego roku

Nie przewiduje się aktualizacji opłat

3 lata

 

1.      Wójt Gminy Łowicz może odstąpić od przetargu w przypadku umów zawieranych na okres nie dłuższy niż 3 lata oraz gdy w okresie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy /zgodnie z art. 35 ugn/ lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko            1 wniosek o dzierżawę gruntu.

2.      Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości przez okres 21 dni, tj. w dniach od 29.03.2019r. do 19.03.2019r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łowicz

3.      Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń sołectwa Zawady oraz w prasie o zasięgu lokalnym.