Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzn. liczba mieszkańców x stawka opłaty) właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać miesięcznie :

poprzez wpłatę

  • w kasie Urzędu Gminy Łowicz
  • lub przelewem na nowy indywidualny rachunek bankowy w Banku PEKAO S.A. 

Wysokość opłaty wynika ze nowej deklaracji, którą należy złożyć do dnia 20.01.2020

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. na terenie Gminy Łowicz:

  • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny- 28,00 zł miesięcznie
    od jednego mieszkańca;
  • odpady komunalne zbierane i odbierane selektywnie z zadeklarowanym przydomowym kompostownikiem na bioodpady- 22,50 zł miesięcznieod jednego mieszkańca, co stanowi iloczyn stawki podstawowej 28,00 zł oraz zwolnienia w części stanowiącej 19,64% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
    w sposób selektywny- 56,00 zł od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc.