KonkursBGRW imieniu organizatorów konkursu czyli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowej Inspekcji zapraszamy do udziału w tym konkursie: Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w środowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjaznych i bezpiecznych gospodarstw rolnych dla właścicieli i członków ich rodzin.

      logodoprzetargu

 

 

 

 

Gmina Łowicz ogłosiła w dniu 10 lutego 2017 roku przetarg na zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady”. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nr umowy o dofinansowanie projektu POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30 września 2016 roku.

konkurs ofertWójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 11 ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zm.) oraz Uchwały nr XXIX/125/16 Rady Gminy Łowicz z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 Labedzie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu wystosował komunikat w sprawie wystąpienia na terenie powiatu łowickiego przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków dzikich. Wyizolowany typ wirusa nie posiada cech przystowowczych do organizmu człowieka, co nie jest bezpośrednio groźne dla ludzi, ale zalecane jest zachowanie ostrożności w przypadku kontaktu z podejrzanym ptactwem.

wodomierzUrząd Gminy Łowicz zawiadamia, że spisywanie stanów wodomierzy i wystawianie faktur przez konserwatorów w 2017 roku odbywać się będzie w następujących miesiącach: luty, maj, sierpień, listopad. W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości podczas spisywania stanów wodomierzy, należy podać stan wodomierza do konserwatora wodociągu. Poniżej przedstawiamy nr telefonów do poszczególnych konserwatorow:

Na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 27 stycznia 2017 roku podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Łowicz. Od 1 marca 2017 roku w Gminie Łowicz ceny wody i ścieków ulegają zmianie i będą wynosiły odpowiednio:
cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych - 3,00 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków w gospodarstwach domowych - 4,55 zł brutto
cena 1 m3 wody dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 5,10 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 5,62 zł

zwrot akcyzy

 Informujemy, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit, ustala się na podstawie użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu, określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Do wniosku należy dołączyć: Faktury VAT- jako dowód stanowiący zakup oleju napędowego, wystawione od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku. Z każdego zakupionego litra oleju napędowego, udokumentowanego fakturą VAT, nastąpi zwrot w wysokości 1,00 zł, przy czym maksymalna kwota zwrotu wynosi 86,00 zł (stawka roczna) na jeden hektar użytków rolnych ( co stanowi na jeden hektar użytków rolnych maksymalnie 86 litrów oleju napędowego - limit roczny).

WFO

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018. 
PROGRAM skierowany jest do osób fizycznych i obejmuje:
Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
•Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
•Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA
•Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY (DOTYCZY KOTŁÓW NA PELLET, GAZ, OLEJ OPAŁOWY)
Termin naboru wniosków od 27.01.2017 – do wyczerpania alokacji