azbest m

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łowicz na lata 2020-2032” od dnia 29 czerwca do 12 lipca 2020 r. na terenie Gminy Łowicz przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy.

Urząd Gminy Łowicz informuje, że decyzja PPIS .SHŚ/HK.4300.203.6.2020 z dnia 02.06.2020r. o warunkowej przydatności wody do spożycia w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C po 72 godz. z wodociągu w miejscowości Zabostów Duży wygasła z dniem 29.06.2020r. Woda jest przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych dla mieszkańców wsi Zabostów Duży, Zabostów Mały bez wcześniejszego przegotowania.

RachmistrzNaborInformujemy, że do 8 lipca2020  trwa nabór na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego, który zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Jeśli Państwo chcieliby pracować jako rachmistrze spisowi, zapraszamy do urzędu gminy, nabór trwa do 8 lipca br.

megaphone 157874 640Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Położenie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  

Czas najmu

Termin płatności

Bocheń, budynek Gminnej Biblioteki Publicznej, dz. nr 502

KW 22049/1

Lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej- usługi pocztowe

3 lata

Do 15 dnia każdego miesiąca

PZP

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 23.04.2020 r. Przetarg odbędzie się 30 lipca 2020r w budynku Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.

PZP

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 23.04.2020 r. Przetarg odbędzie się 5 sierpnia 2020r w budynku Urzędu Gminy Łowicz przy ul. Długiej 12.


Wyory2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do 12 czerwca 2020 r., odbywać się będzie w następujący sposób:

Zgłoszenia wyłącznie od pełnomocników wyborczych (lub osób przez nich upoważnionych) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będą przyjmowane przez urzędnika wyborczego (pok. Nr 10, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz).

Ponadto pełnomocnicy wyborczy (lub osoby przez nich upoważnione) komitetu wyborczego kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa łódzkiego mogą dokonać zgłoszenia poprzez:

Urząd Gminy Łowicz informuje, iż w związku z przekroczeniem ogólnej liczby mikroorganizmów z wodociągu w miejscowości Zabostów Duży woda jest warunkowo przydatna do spożycia do celów higienicznych oraz spożywczych dla mieszkańców wsi Zabostów Duży, Zabostów Mały po wcześniejszym jej przegotowaniu.