Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:182 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy,  8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej,  12 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy 

Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielkowice, Placencja oraz Parma!

W listopadzie 2020 roku ukończono roboty budowlane związane z realizacją projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo – wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja i Parma na terenie gminy Łowicz" dofinansowanego w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe 15% kosztów stanowi wkład własny Gminy Łowicz finansowany m.in. z pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi

logo leader

Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Strzelcew

Operację pn.: Przebudowa świetlicy wiejskiej na potrzeby społeczności lokalnej miejscowości Strzelcew zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 128 000,00 zł.

Dofinansowanie UE: 60 956,00 zł.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Strzelcew poprzez udostępnienie przebudowanej świetlicy wiejskiej.

LogoWFOSiGWwLodziInwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części Gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma oraz w południowej części Gminy Miasto Łowicz”

Wartość ogólna zadania netto: 13 583 872,09 zł

Kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 2 800 000 zł

www.wfosigw.lodz.pl.

PolskiLad

PolskiLad umowaDboisko

W dniu 27 maja 2022 roku Wójt Gminy Łowicz podpisał umowę na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych na terenie gminy Łowicz - przy SP w Zielkowicach oraz przy SP w Dąbkowicach Dolnych”.Wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym w drodze postępowania przetargowego, jest Pan Dariusz Gendek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „DAR-CAR” Dariusz Gendek  z siedzibą w Przyłęku Dużym, Przyłęk Duży 55, 95-063 Rogów. ZADANIE DOFINANSOWANO KWOTĄ 1 297 500,00 zł ZE ŚRODKÓW PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Podkategorie