Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu „Ochrona powietrza w Gminie Łowicz poprzez montaż odnawialnych źródeł energii”. Projekt przewiduje zaprojektowanie i budowę:182 instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych z terenu Gminy,  8 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej,  12 kotłów na pellet dla mieszkańców z terenu Gminy 

  ueprow

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łowicz” realizowana jest z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 3 931 174,61 zł.

Dofinansowanie UE: 2 000 000 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości wody pitnej dostarczanej do mieszkańców miejscowości Jamno poprzez budowę sieci wodociągowej oraz poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jamno

LogoWFOSiGWwLodziInwestycja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie:

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Parma, Placencja, Zielkowice na terenie Gminy Łowicz umowa Nr 110/OW/D/2022 z dnia 09.05.2022r.

Ilość planowanych przyłączy 76 szt. kwota dotacji 398.356,00 złotych

w ramach programu priorytetowego Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – II edycja

www.wfosigw.lodz.pl.

 

 

EFRROW.jpg

„Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu"

Operację pn.: Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 157 000,00 zł.

Dofinansowanie UE: 75 213,00 zł.

Celem projektu było zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców gminy Łowicz  poprzez modernizację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU 
działanie 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Gmina Łowicz w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" pozyskała grant w wysokości  231.240 PLN

Celem projektu "Cyfrowa Gmina" jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Łowicz. Projekt obejmuje przeprowadzenie obligatoryjnego audytu z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także podniesienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, portali poprzez modernizację i zakupy sprzętu IT oraz oprogramowania wraz z szkoleniami . 

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone także na zakup i wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów , integrację z wezłem krajowymi płatnościami elektronicznymi

Okres realizacji projektu: 2022 - 2023 

 

Podkategorie