szadzonki pine g6be9e7af7 640Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kutno informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.2021.0.1275, 1718, z 2022 r. poz. 84 

Kryteria lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia jakie mogą być

nabywane przez nadleśnictwo.

1) Grunty te powinny być położone w bezpośredniej przyległości działki do

gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych.

2) Mogą być nabyte w celu zniesienia współwłasności lasu, gruntu

przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości.

3) Mogą być nabyte w celu regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

4) Gdy nie graniczą z gruntami Nadleśnictwa, ale stanowią zwarty obszar

gruntów o powierzchni minimum kilku ha, z dostępem do drogi publicznej,

5) Posiadają uregulowany stan prawny (założona księga wieczysta) i nie są

obciążone na rzecz osób trzecich,

6) Nie są obciążone samoistnym posiadaniem, o którym mowa w art. 336

kodeksu cywilnego.

7) Nie występują spory graniczne, granice działki są znane i widoczne w

terenie.

8) Działka ewidencyjna w Ewidencji Gruntów i Budynków musi być

sklasyfikowana jako użytek leśny (Ls), a jeśli jest rolą to w miejscowym

planie zagospodarowania przestrzennego musi być przeznaczona do

zalesienia lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy z przeznaczeniem

na zalesienie.

9) Znajdować się w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa, który można

sprawdzić na stronie Banku Danych o Lasach pod adresem:

https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

10) Oferta sprzedaży zostanie złożona przez właściciela gruntu.

Oferta powinna zawierać:

1) Dane kontaktowe do właściciela,

2

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, Chrosno 13, 99-306 Łanięta

tel.: +48 24 356-73-75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie

www.lasy.gov.pl

2) Informacje o przeznaczeniu gruntów w miejscowym planie,

zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla przedmiotowej

działki,

3) W przypadku gruntów rolnych nie posiadających miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, kopie decyzji o warunkach zabudowy

z przeznaczeniem na zalesienie,

4) Kopie wypisu z ewidencji gruntów,

5) Numer księgi wieczystej,

6) Informacje o drogach dojazdowych do przedmiotowej działki,

7) Oświadczenie o braku obciążeń nieruchomości i braku sporów granicznych

(wzór nadleśnictwa),

8) Jeżeli działka objęta jest UPUL – kopię wypisu z Uproszczonego Planu

Urządzenia Lasu,

9) Cenę sprzedaży gruntu odpowiadającą cenom rynkowym oraz realnej

wartości gruntu.

W przypadku pisemnego poinformowania Państwa o podjęciu przez

nadleśnictwo decyzji o chęci zakupu lasu lub gruntu przeznaczonego do

zalesienia, będzie należało uzupełnić ofertę o:

1) Wypis z ewidencji gruntów i mapę ewidencyjną,

2) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy,

3) Oryginał decyzji o warunkach na zabudowę z przeznaczeniem na zalesienie

Procedura:

1) Złożenie oferty przez właściciela gruntu do nadleśnictwa,

2) Rozpatrzenia wniosku w nadleśnictwie w celu zweryfikowania czy oferta

spełnia kryteria wyszczególnione powyżej,

3) Pismo do oferenta o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu oferty

i ewentualnym jej uzupełnieniu,

4) Wniosek nadleśnictwa do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych

o zgodę na zakup gruntów za,

5) Po uzyskaniu decyzji na zakup nadleśnictwo pisemnie poinformuje oferenta

o dalszych czynnościach bądź ich zakończeniu,

6) Wykonanie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

7) Negocjacje ceny zakupu gruntów,

8) Finalizacja transakcji przed notariuszem

Dodatkowe informacje:

1) Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie, dlatego nadleśnictwo

w trakcie rozpatrywania oferty może poprosić na piśmie o przesłanie

dodatkowych informacji,

2) Las, grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty za cenę nie

wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie, Chrosno 13, 99-306 Łanięta

tel.: +48 24 356-73-75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadleśnictwo Kutno z siedzibą w Chrośnie

www.lasy.gov.pl

Zapraszamy do składania ofert dot. możliwości sprzedaży ww. gruntów:

- w formie tradycyjnej na adres: Nadleśnictwo Kutno z/s w Chrośnie, Chrosno 13,

99-306 Łanięta,

- elektronicznej: przesyłanie na adres poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia

w celu uzyskania większej ilości informacji w przedmiotowej sprawie proszone są

o kontakt z: Panią Roksaną Szymańska – Specjalistą SL ds. stanu posiadania,

tel. +48 24 356 73 75, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

]