megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz ogłasza, że w wyniku  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w 2022 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego postanawia się przyznać następujące dotacje:

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim:

 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ZRYW” Wygoda                    -    20  000,00   zł

Podstawą do uruchomienia przyznanej dotacji jest zawarcie umowy pomiędzy podmiotem

zlecającym zadanie a w/w podmiotami. Umowy będą sporządzone zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

( Dz. U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie

w/w ustawy.