gruntdzierzawaWójt Gminy Łowicz informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego

Gminy Łowicz

 

 

 

obwieszcznie

 

 

 

szczegółowe informacje