Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Położenie działki

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto zł

Zielkowice

204

337

41993

 

Działka niezabudowana z dostępem do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i energetycznej. Sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenami PKP. Posiada dostęp do drogi publicznej. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta. Szerokość działki przy drodze około 2,5 m.

Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową oraz rolnictwo i leśnictwo.

20 000,00

                       

-       ustalona cena nie zawiera podatku VAT.

-       osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 30.06.2023 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

-     niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach 19.05.2023 r. do 09.06.2023