Wykaz lokalu  stanowiącego własność Gminy Łowicz, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy:  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem

:

 

 

Położenie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości                  

Czas najmu

Wysokość              czynszu - netto

 

Termin wnoszenia opłat

Ostrów, budynek Domu Ludowego, dz. nr 132

KW 19214

Lokal o pow. 45 m2 przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej

3 lata

325,20 zł

 

Do 15 dnia każdego miesiąca

 

 

1.     Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz oraz na stronach internetowych Gminy Łowicz na okres 21 dni, tj. od dnia 26.05.2023 r. – 16.06.2023 r.

 

  1. Informację o wywieszonym wykazie podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat na terenie którego położona jest nieruchomość oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Ostrów.