Obwodnica road 971205 640

Informujemy, że GDDKiA wydłużyła termin składania opinii i uwag do proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Łowicza do dnia 7 czerwca 2021 roku.Na stronie www.obwodnicalowicza.pl pojawił się ponadto nowy wzór wniosku właściciela gruntu, który przewiduje poparcie dla budowy obwodnicy Łowicza na odcinku łączącym DK 70 z DK 92. Wnioski złożone na poprzednim druku zachowują ważność.  Dopuszczalne jest również ponowne złożenie wniosku na nowym druku.

geese 5694670 640Na wniosek Powiatowego lekarza weterynarii przekazujemy informację o zagrożeniu występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łowickiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji w związku z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi.

megaphone 157874 640

Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Łowicz na wspieranie zadań publicznych zleconych 7 organizacjom pozarządowym w 2020 roku wyniosła 236 130,00 zł, w tym wykorzystano: 

230 000,00 zł - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,

  • 6 130,00 zł -  na wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

0,00  zł   - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Obwodnica road 971205 640Prezentujemy założenia „Budowy obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 oraz 92 w ramach programu budowy 100 obwodnic w latach 2020-2030”.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje stworzenie nowego „odcinka trasy drogowej, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego o adekwatnych prędkościach podróżnych” na terenie następujących sołectw: Zielkowice, Urbańszczyzna, Wygoda, Jamno, Pilaszków, Otolice, Małszyce, Klewków, Strzelcew, Popów. Jest to bardzo ważne zagadnienie nie tylko dla mieszkańców sołectw przylegających do miasta Łowicza, ale wszystkich mieszkańców Gminy Łowicz, gdyż planowane przedsięwzięcie znacząco zmieni ciąg komunikacyjny na terenie gminy, warunki ruchu oraz komfort życia mieszkańców.

megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz przyznał dotacje na 2021 rok podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Wykaz organizacji i przyznane kwoty zawarte są w załączniku do ogłoszenia.

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Łowicz w miejscowości Jastrzębia  przeznaczonych do sprzedaży 

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 10.02.2021 r.