Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu  na dwie działki położone we wsi Jastrzębia

SRFA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać:

- od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrips.gov.pl,  oraz bankowości elektronicznej,

- od 1 sierpnia 2022 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pok. nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w II półroczu 2022 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnychpok. nr 3 w terminie:od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku.

Wójt Gminy Łowicz ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 11.04.2022 r.

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 11.04.2022r.

armchair g84d81fc81 640W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego naborem wniosków w ramach Działania X.1 Gmina Łowicz aplikuje o środki finansowe na zatrudnienie przez rodziców niani.Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na ten temat, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Po zakończeniu zbierania ankiet wyniki zostaną poddane analizie i posłużą jako materiał do przygotowania wniosku o dofinansowanie.Projekt adresowany jest do osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Finansowanie kosztów opieki niani będzie odbywało się w okresie od I do VI 2023r.