piecCO

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o zagrożeniach i obowiązkach w związku z zbliżającym sie okresem zimowym w szczególności w zakresie odśnieżania i eksploatacji urządzeń grzewczych.

Calość komunikat w obwieszczeniu.

fu

Dnia 1 sierpnia 2016 roku Gmina Łowicz rozpoczęła realizację projektu nr RPLD.11.01.02-10-A009/16 pn. „Umiem, wiem, rozumiem – zajęcia dodatkowe dla uczniów”. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej w Popowie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach. Okres realizacji projektu obejmuje dwa lata szkolne tj. 01.08.2016r. – 30.06.2018r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014/2020, Priorytet XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie Ogólne. Całkowita wartość projektu wynosi 455 594,00 PLN, w tym dofinansowanie w kwocie 423 702,40 PLN, wkład własny Gminy Łowicz 31 891,60 PLN.

szczepienia

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniach od 10 października 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r. odbędą się szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Łowicz powyżej 65 roku życia. Szczepienia będą przeprowadzały przychodnie:

21 października 2016 roku w Urzędzie Gminy Łowicz 13 par odebrało z rąk Wójta Gminy Łowicz Andrzeja Barylskiego prezydenckie medale za długoletnie pożycie małżeńskie. W ten sposób honoruje się pary, które wstępowały w związek małżeński pięćdziesiąt lat wcześniej. Uroczystość w Urzędzie rozpoczęła się od przemówienia Wójta, który gratulował parom pięknego jubileuszu i życzył wszystkiego najlepszego na kolejne wspólne lata.

Zawiadomienie

w dniu 26 października 2016 roku (środa) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12

 99-400 Łowicz zwołuję się  XXIX Sesję Rady Gminy Łowicz

 Proponowany porządek obrad:

 

„Jakże nie pisać wiersza,

 Jakże nie płonąć w podzięce

 Za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę!”

                                                     K.I. Gałczyński

 

 

 

promuje lodzkie

 

MIESZKAŃCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO mogą otrzymać 40 dotacji inwestycyjnych oraz pomostowych na otwarcie działalności gospodarczej wraz ze wsparciem szkoleniowo doradczym! Uczestnicy projektu mogą uzyskać wsparcie finansowe na nową firmę nawet do 40 tys zł.!!!

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r 239 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Łowicz z dnia 29.09.2010 roku Nr XLVI/214/10 w sprawie określenia sposobu konsultacji z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zapraszamy przedstawicieli zainteresowanych organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Łowicz w sprawie „Rocznego programu współpracy na 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.