Rozstrzygnięty został konkurs pod tytułem "Identyfikacja kapliczek w Gminie Łowicz". Zwycięzcą okazała się rodzina Tomaszkiewiczów z Zabostowa, która nie tylko prawidłowo wskazała wszystkie konkursowe kapliczki, ale zrobiła to w najkrótszym czasie, co przesądziło o wygranej konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 30 czerwca 2017 roku (piątek) o godz. 14:00  w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12 (sala konferencyjna). Serdecznie zapraszamy. Poniżej publikujemy listę laureatów. 

 21 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach odbyła się wyjątkowa uroczystość wręczenia stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
Wójt Gminy Łowicz wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Łowicz wręczyli uczniom podłowickich szkół 55 stypendiów - większość za wysokie wyniki w nauce, ale było też kilka za osiągnięcia sportowe. Wszyscy Ci uczniowie uczęszczają do szkół na terenie gminy Łowicz. Razem ze stypendium otrzymali talon w wysokości 400 zł.   W spotkaniu wzięli udział dumni rodzice, ale także dyrektorzy szkół i nauczyciele.
Stypendium za wyniki w nauce  przyznawane jest uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę z zachowania. Ta wysoka średnia to jest w przypadku uczniów gimnazjum min. 4,85 a w przypadku uczniów szkół podstawowych min. 5,00.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łowiczu uprzejmie zaprasza mieszkańców gminy Łowicz na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które odbędą się 23 lipca 2017 r. od godz. 10.00 na Boisku Sportowym  w Jamnie. Zainteresowane jednostki ochotniczych straży pożarnych chęć udziału w zawodach są zobowiązane zgłosić do dnia 15 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 8.  W załączeniu regulamin Gminnych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.  W miedzyczasie zapraszamy do obejrzenia  galerii zdjęć z ubiegłorocznych zawodów.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu z dniem 21 czerwca 2017 roku ogłasza nabór na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej, rodzaj stanowiska: stażysta, a docelowo ratownik - kierowca. Wymagania stawiane kandydatom oraz kryteria wyboru kandydata są szczegółowo opisane na stronie internetowej PSP w Łowiczu 

Gmina Łowicz corocznie funduje stypendia dla najlepszych uczniów, niemniej zachęcamy mieszkańców naszej gminy  w tym uczniów, studentów, sportowców, artystów  do indywidualnego ubiegania się także  o zewnętrzne stypendia.  Polecamy odwiedzenie dużego ogólnopolskiego serwisu o stypendiach i konkursach. Znajduje się tam wyszukiwarka poprzez którą można intuicyjnie znaleźć oferty dedykowane m.in. dla mieszkańców województwa łódzkiego oraz te ogólnopolskie. Portal jest również źródłem wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących pomocy finansowej dla uczniów i studentów, aktualnych informacji na temat projektowanych zmian oraz o badaniach dotyczących rynku stypendiów w Polsce. 

rodo

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łowicz jest: Wójt Gminy Łowicz.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Łowicz, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łowicz, za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 544 544 001.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy i w następujących celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- 6, ust.1,lit.c RODO; wynikających z następujących aktów prawnych:  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i akty wykonawcze, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i akty wykonawcze, Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Łowicz,
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - 6, ust.1,lit.b RODO;
  c) sprawnej realizacji umów w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu, co stanowi nasz uzasadniony interes, – art. 6 ust 1 lit f,
  d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- 6, ust.1,lit.e RODO,
  e) w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art.6, ust.1,lit.a RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podają Państwo w celu usprawnienia kontaktu, a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email). Dane te na naszych formularzach oznaczone są jako dobrowolne, a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w celu kontaktu i w związku ze sprawą, dla której Państwo podają te dane.   
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
  b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Łowicz np. w zakresie obsługi IT, wywozu nieczystości, usług hostingowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.
 6. Na warunkach określonych w RODO , w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do:
  a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
  c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
  d) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
  e) wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
  f) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie.  
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy Łowicz, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 10. Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich, administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO.

 

Wójt Gminy Łowicz ogłasza

I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Niedźwiada, Jastrzębia 

Lp

Nr działki

pow.

w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w zł / netto

Wadium w złotych

1

77

0,23

Niedźwiada

Działka budowlana

KW LD1O/00038141/1

55 990,00

5 599,00

2

173/6

0,12

Jastrzębia

Działka budowlana

KW LD1O/00028955/7

39 520,00

3 952,00

DD2017

Już po raz czwarty odbył się w minioną niedzielę Gminny Dzień Dziecka. Impreza przygotowana przez Wójta Gminy Łowicz oraz Dyrektorów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Popowie zgromadziła kilkaset dzieci. Dla milusińskich było przygotowane moc atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszył się darmowy, dmuchany plac zabaw, tor przeszkód, zjeżdżalnia, do których w kolejce co chwila ustawiali się chętni. W licznych konkursach i zabawach brały udział dzieci wspólnie z rodzicami. A było w czym wybierać – były konkursy z nagrodami, ogromne, kolorowe bańki mydlane, wspólne zabawy dzieci z animatorem na scenie oraz malowanie buziek. Humory uczestnikom dopisywały. W przerwie zabawy dzieci mogły zjeść watę cukrową, popcorn, pączka, kiełbaskę z grilla, oraz ugasić pragnienie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również: policyjny radiowóz z „drogówki” oraz wóz ochotniczej straży pożarnej. Dzieci mogły z bliska obejrzeć auta, wsiąść do nich, zobaczyć sprzęt będący na wyposażeniu policji, straży. Mamy nadzieje, że Gminny Dzień Dziecka sprawił radość wszystkim małym i dużym dzieciom. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę.