Urząd Gminy Łowicz informuje, iż woda z wodociągu w miejscowości Niedźwiada jest przydatna do spożycia.

magafon

Na podstawie  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniu 1 sierpnia 2022 roku, o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W związku z powyższym na terenie Gminy Łowicz zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które wyemitują sygnał akustyczny  (ciągły dźwięk syreny w okresie 1 minuty).

SRFA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu informuje, iż kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać:

- od 1 lipca 2022 r. drogą elektroniczną za pomocą portalu empatia.mrips.gov.pl,  oraz bankowości elektronicznej,

- od 1 sierpnia 2022 r. w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Łowiczu (w budynku Urzędu Gminy Łowicz, ul. Długa 12, pok. nr 4, w godzinach od 7.30 do 15.30 ).

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w II półroczu 2022 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnychpok. nr 3 w terminie:od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku.

Wójt Gminy Łowicz ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 11.04.2022 r.

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Jastrzębia, zgodnie z wykazem z dnia 11.04.2022r.

armchair g84d81fc81 640W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego naborem wniosków w ramach Działania X.1 Gmina Łowicz aplikuje o środki finansowe na zatrudnienie przez rodziców niani.Chcielibyśmy poznać Państwa opinie na ten temat, dlatego zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Po zakończeniu zbierania ankiet wyniki zostaną poddane analizie i posłużą jako materiał do przygotowania wniosku o dofinansowanie.Projekt adresowany jest do osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Finansowanie kosztów opieki niani będzie odbywało się w okresie od I do VI 2023r.

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 ze zm./ Wójt Gminy Łowicz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w obrębie geodezyjnym Jastrzębia nr 447/10 o pow. 1201 m2 oraz 447/11 o pow. 1202 m2