– II przetarg na sprzedaż działki w Strzelcewie

gruntdzierzawa

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 10.02.2021 r.
.
 

 

Położenie działki

Nr działki

Pow. w m2

Oznaczenie wg księgi wieczystej

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w zł / netto

Wadium w złotych

Strzelcew

26

1100

LD1O/00040058/9

Działka położona jest w terenach użytkowanych rolniczo. Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Od strony północnej działka sąsiaduje z terenami rolnymi gminy Kocierzew Południowy.

2440,00

300,00

 

1.      Sprzedaż  zwolniona jest z podatku VAT  na podstawie  art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33  ustawy   z dnia 11 marca 2004 roku  o podatku od towarów i usług ( Dz. U.  z 2020 r. poz. 106 ze zm.)

2.      Działka położona w terenach rolnych o symbolu: 17.07. Rolnictwo.

3.      Nieruchomości rolne o pow. mniejszej niż 1,00 ha nie podlegają przepisom ustawy  z  dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst. Jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1362 ze zm. Zgodnie z tą ustawą działkę rolną o pow. mniejszej niż 1,00 ha nabyć może osoba niebędąca rolnikiem indywidualnym.

4.      Ustalam termin przetargu na dzień 29 lipca 2021r.

– działka nr 26  godz. 900

5.      Miejscem przetargu jest siedziba Urzędu Gminy, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, sala konferencyjna, I piętro.

6.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 26.07.2021r. na konto urzędu: PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.

7.      Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości.

8.  Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

9.     W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego, zgodnie z art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 ., Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r., poz. 682 ze zm.).

10.  Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11.  Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.   

12.  Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

13.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca:

–  nie dokona wpłaty oferowanej ceny nabycia nieruchomości w wyznaczonym przez Wójta terminie

– uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego w wyznaczonym przez Wójta terminie.

14.  O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

15.  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

16.  Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.

17.  Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

18.  Informacja o przetargu zostanie opublikowana w gazecie lokalnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Strzelcew, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie BIP urzędu, w dniach 18.06.2021 r. do 29.07.2021 r.

Back to top