– Aktualności

Wójt Gminy Łowicz informuje, że w dniu 20 maja 2024 r. powiadomił Wojewodę Łódzkiego o wystąpieniu na terenie Gminy Łowicz niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – wiosennych przymrozków.

W terminie od 22 maja do 05 czerwca 2024 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych wiosennymi przymrozkami.

Do wniosku producent rolny musi dołączyć:

kopię wniosku o płatności bezpośrednie (wniosek złożony na rok 2024 …

Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zgodnie z umową Nr 924/OZ/D/2023 z

dn. 27.11.2023 r w formie dotacji

Nazwa Beneficjenta: Gmina Łowicz

ul. Długa 12

99 – 400 Łowicz

Całkowita wartość zadania: 258 184,80 zł

Kwota dofinansowania:

− ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 186 132,00 zł,

− ze środków Gminy Łowicz  – 72 052,80 …

Lupa w ręku urzędnika nad dokumentami umowy i faktur w tle szambo

S Z A N O W N I   M I E S Z K A Ń C Y. U P R Z E J M I E   P R Z Y P O M I N A M Y !

Wójt Gminy Łowicz, działając na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t .j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399), art. 379 ust. 1 …

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIEPOZIOM 1Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczeniapoziomu docelowego substancji w powietrzuINFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCHZagrożenieRyzyko wystąpienia przekroczeniaśredniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3)dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10Data wystąpienia 23.04.2024 r. (data wykonania analizy)Przewidywany czas trwaniaryzykaOd dnia 23.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.Przyczyny Emisja z sektora bytowo-komunalnego.Rok 2024Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dlabenzo(a)pirenu w …

ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII INFORMUJE O SZCZEPIENIU LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIEna terenie województwa łódzkiego w dniach 18 – 26 kwietnia 2024 r.w powiatach: rawskim, tomaszowskim, opoczyńskim, skierniewickim, łowickim, kutnowskim,łęczyckim (bez gminy Świnice Warckie)i gmina Głowno w powiecie zgierskim

Nie dotykaj szczepionek! Nie dopuszczaj do nich zwierząt domowych!

szczepionka ma wygląd krążka lub kostki, wewnątrz znajdujesię plastikowo aluminiowy blister …

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym …

Lupa w ręku urzędnika nad dokumentami umowy i faktur w tle szambo

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Urząd Gminy …

Back to top