– D K

WÓJT GMINY ŁOWICZ OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W GMINIE ŁOWICZ

I. Informacje ogólne:

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocyw rodzinie  (Dz. U. z 2021r. poz.1249; z 2023r. poz.289,poz.535)  Wójt Gminy Łowicz zaprasza następujące podmioty do zgłaszania kandydatów na członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Łowicz, zwanego …

 To już jedenasty raz, kiedy w Gminie Łowicz przyznawane są stypendia naukowe Wójta Gminy Łowicz dla najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Łowicz.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Łowicz Nr VIII/53/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.                              w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych uzdolnionym studentom zamieszkałym na terenie Gminy Łowicz stypendium jest przyznawane w postępowaniu konkursowym na wniosek studenta o udzielenie stypendium składanym rok rocznie w terminie od 1 do 15 października. W bieżącym roku, w odpowiedzi na ogłoszony w miesiącu wrześniu nabór, do Urzędu Gminy Łowicz wpłynęło 10 takich wniosków. Ze wszystkich złożonych wniosków 8 spełniło wymogi formalne.

Read more Stypendia naukowe Wójta Gminy Łowicz dla najzdolniejszych studentów mieszkających na terenie Gminy Łowicz

Lupa w ręku urzędnika nad dokumentami umowy i faktur w tle szambo

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, poz. 1852) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Urząd Gminy …

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 2
Obszar województwo łódzkie powiat łowicki
Ważność od godz. 21:00 dnia 03.11.2023 do godz. 02:00 dnia 04.11.2023
Przebieg Prognozuje się przejściowo wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w
porywach od 70 km/h do 90 km/h, lokalnie 100 km/h, z kierunków południowych i zachodnich.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 75%

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat łowicki
Ważność od godz. 06:00 dnia 03.11.2023 do godz. 16:00 dnia 03.11.2023
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h,w porywach do 75 km/h, z południowego wschodu i południa
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 75%

kartka papieru podpisywana przez urzędnika na tle pół widzianych z lotu ptaka

Wójt Gminy Łowicz informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. 2020, poz.174).

Działając na mocy tej ustawy Wójt Gminy Łowicz, będzie …

Woda lecąca z kranu kuchennego z zielonym znakiem sugerującym przydatność wody do spożycia

Urząd Gminy Łowicz informuje, że woda w wodociągu miejskim zasilającym : Małszyce; Klewków; Niedźwiada; Świeryż Pierwszy Świeryż Drugi, Zielkowice I (odcinek przy Drodze Krajowej Nr 70); Klewków (odcinek przy Drodze Krajowej 92); Strzelcew Parcel; Popów (odcinek od ulicy Chełmońskiego do Strzelcewa)   jest przydatna do spożycia

Read more Woda w wodociągu miejskim zdatna do spożycia

 Przedsiębiorco, nie masz umowy na odbiór odpadów komunalnych? Zawrzyj umowę czym prędzej.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)  Wójt Gminy Łowicz informuje, że Urząd Gminy Łowicz przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania …

Back to top