Niniejsza strona www jest poświęcona zagadnieniom związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz gospodarką nieczystościami ciekłymi w gminie Łowicz. Mamy nadzieję, że strona pozwoli właścicielom nieruchomości uzyskać wszelkich informacji na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz prawidłowego gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Dowiecie się tu Państwo m. in. o terminach wywozu odpadów komunalnych, możliwościach postępowania z określonymi rodzajami odpadów, organizowanych zbiórkach odpadów problematycznych, a także o firmach posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i wywozu nieczystości ciekłych z terenu gminy Łowicz.