SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY/POSTĘPOWANIA

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

W przedmiotowym wniosku należy podać:

  • nazwę , adres inwestora i wykonawcy robót
  • planowany okres zajęcia pasa drogowego
  • cel / przyczynę zajęcia pasa drogowego
  • wymiary zajętej powierzchni (chodnika, jezdni, pobocza, zieleńca)
  • kierownika robót , tel. kontaktowy
  • planowany okres odtworzenia nawierzchni

Ponadto do wniosku dołącza się ( w zależności od specyfiki prowadzonych robót):

  • plan sytuacyjny z zaznaczeniem zajętego odcinka pasa drogowego w skali 1:1000 lub 1:500
  • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego , zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego i projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa, uzgodniony z zarządcą drogi

 

OPŁATY

Wydanie zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest zwolnione z opłat.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawane jest w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

 

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji lub postanowienia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy.

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Gminy Łowicz,

ul. Długa 12,

99 – 400 Łowicz,

Stanowisko ds. Gospodarki komunalnej i dróg publicznych - pokój nr 4,

tel. 46 830 26 45

Osoba realizująca działania: podinspektor mgr Robert Żyto

 

Wzór wniosku

                                                                           Łowicz dnia ......................

.................................................

/nazwisko i imię wnioskodawcy z nr

PESEL lub nazwa i adres firmy z nr NIP/

.................................................

...................................................

                      Wójt Gminy Łowicz

                      Ul. Długa 12

                  99-400 Łowicz

                                                   

Wniosek

o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Proszę o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń (obiektów budowlanych ) niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (obiektów budowlanych ) w postaci: ........................................

................................................................................................ w pasie drogowym ...............................................................................

na okres od dnia......................................... do dnia ...................................... (dług, szer. lub średnica umieszczanych w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi)..................................................................................................... ..................... ............................................................................................................

Jako Inwestor oświadczam, że posiadam zezwolenie na lokalizację przedmiotowych urządzeń w pasie drogowym nr ............................................... z dnia .......................................................

Odpowiedzialny na miejscu robot :

............................................................................zamieszkały w ................................................................................................................

pełniący funkcję .........................................................................................................................................................................................

                                                                                                           

                                                                                                           ................................................

                                                                                                             / podpis wnioskodawcy/

Uwaga:

do wniosku należy dołączyć: szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczeniem przebiegu

urządzenia w pasie drogowym.