– JAK WYBUDOWAĆ PRZYŁĄCZE WOD – KAN? KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA

1. Pobranie wniosku o wydanie warunków technicznych dostępnego w Urzędzie Gminy w Łowiczu pokój nr 23 lub ze strony internetowej

2. Złożenie kompletnego wniosku w Urzędzie Gminy w Łowiczu– kompletnego  tzn. zawierającego wypełniony i podpisany formularz wniosku, plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu, dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

3. Wydanie przez Urząd Gminy Łowicz warunków technicznych na przyłączenie do sieci wod–kan. następuje w terminie:

4. Zatrudnienie przez Inwestora wykonawcy, który jest uprawniony do budowy przyłącza. W przypadku lokalizacji przyłącza w granicy pasa drogowego należy przed rozpoczęciem budowy uzyskać zgodę właściwego Zarządcy drogi.

5. Zawiadomienie Urzędu Gminy w Łowiczu rozpoczęciu robót

6. Zgłoszenie wykonanego przyłącza – przed zasypaniem – do odbioru technicznego.

7. Odbiór przyłącza – potwierdzony protokołem – załączniki do protokołu: 

• uzgodniony z Gminą Łowicz plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej/kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – do wglądu;

• mapa geodezyjna powykonawcza przedmiotowego przyłącza lub zaświadczenie od uprawnionego geodety o przyjęciu wykonania inwentaryzacji w/w przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego.

8. Podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Łowicz

9. Montaż wodomierza głównego – dotyczy przyłączy wodociągowych.
Koszty nabycia, utrzymania wodomierza głównego ponosi Gmina Łowicz

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Łowiczu
Sekretariat urzędu, pokój nr 8 (parter)

Osoba odpowiedzialna:  Robert Żyto

Kontakt: 46 830 2645

Back to top