– Konsultacje w sprawie pożytku publicznego i wolontariatu na rok 2022

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640

Wójt Gminy  ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego  programu współpracy Gminy Łowicz  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.

 Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji:  10 listopada 2021 r.

Termin zakończenia konsultacji:  18 listopada 2021 r.

Forma konsultacji

Konsultacje będą prowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łowicz, w celu uzyskania uwag i opinii na temat projektu. Pisemne opinie i uwagi mogą być wnoszone na załączonym formularzu:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ug.lowicz.pl

Komórka organizacyjna odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Stanowisko ds. obywatelskich i dowodów osobistych, tel. 46 830 26 39, pokój nr 8

Załączniki:

 

Back to top