– Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pożytku publicznego w 2022 roku

megaphone 157874 640

megaphone 157874 640

Wójt Gminy Łowicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn; zm.), art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w związku z  uchwałą Nr XXXIX/210/21 Rady Gminy Łowicz z dnia 29 listopada 2021 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” zarządzam, co następuje:

  • 1.1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,

 

  1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  • 2. Ogłoszenie opublikowane będzie:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łowicz,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz,
  • na stronie internetowej gminy Łowicz.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. obywatelskich i dowodów osobistych.
  • 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 zarządzenie

 

 

 

 

Back to top