– Potwierdzania przez Wójta Gminy Łowicz umów dzierżaw zawieranych przez rolników

kartka papieru podpisywana przez urzędnika na tle pół widzianych z lotu ptaka

Wójt Gminy Łowicz informuje, że od dnia 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, (burmistrzów, prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. 2020, poz.174).

Działając na mocy tej ustawy Wójt Gminy Łowicz, będzie potwierdzał zawarte co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, dla następujących celów:

  • spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia produkcji rolniczej, jeżeli jednocześnie nie chce on wyzbyć się własności gospodarstwa rolnego (dzierżawa na 10 lat) – art. 28 ust.4;
  • zawarcia umowy dzierżawy celem objęcia dzierżawcy ubezpieczeniem w KRUS – art. 38 pkt 1.


W celu uzyskania potwierdzenia zawarcia umowy należy złożyć do Urzędu Gminy Łowicz (sekretariat) wniosek wraz z podpisaną umową dzierżawy.

1. Odbioru potwierdzonej umowy dzierżawy dokonuje osobiście wnioskodawca lub osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo do odbioru.

2. Odbiór potwierdzonej umowy dzierżawy następuje w pokoju nr 1 Urzędu Gminy Łowicz.

3. Termin załatwienia sprawy do 7 dni.

4. Potwierdzenie zawarcia umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U.2019, poz. 1000 ze zm.).

UWAGA:
Na podstawie ww. przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzania umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej tej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

UWAGA:

Przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie zobowiązują wójta do prowadzenia rejestrów obejmujących potwierdzenia umów dzierżawy. To strony umowy dzierżawy muszą zadbać by stosowne daty zostały ujawnione, np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Podatnicy podatku rolnego, m.in. dzierżawcy są zobowiązani złożyć organowi podatkowemu (wójtowi) informacje o gruntach w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego – zawarcia umowy dzierżawy. Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6.

Do pobrania w załączeniu wniosek

wniosek

Back to top