– Sprzedaż działki w Zielkowicach – droga dojazdowa

Wójt Gminy Łowicz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017, poz. 1875 ze zm.)  oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U z 2018r. poz.121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym:

Lp

Nr działki

Powierzchnia w m2

Położenie

Opis użytku

Stan prawny

Cena w zł

brutto

1

1334

1364

Zielkowice

Działka stanowi drogę dojazdową do nieruchomości nr 146

KW LD1O/00041993/2

 15.000,00

1.    Stan prawny: Gmina Łowicz jest właścicielem działki nr 1334 o pow. 0,1364 ha, położonej we wsi Zielkowice, dla której jest prowadzona w Sądzie Rejonowym w Łowiczu KW LD1O/00041993/2.

2.    Zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz działka nr 1334 położona jest częściowo w terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową a w części na terenach rolnictwa i leśnictwa.

3.    Przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym szczegółowe warunki sprzedaży określone zostaną w protokole uzgodnień spisanym z nabywcą, który będzie podstawą do zawarcia umowy notarialnej.

4.    Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami nieruchomość opisana w pkt. 1 wykazu zostanie sprzedana w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej.

5.    Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Łowiczu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Zielkowice oraz na stronie internetowej urzędu w dniach 05.07.2018r. do 26.07.2018r.

Back to top