– XXIII sesja Rady Gminy odbyła się w dwóch lokalizacjach

SesjaZaproszenie
SesjaZaproszenie

W dniu  8 lipca 2020 r. XXIII sesja Rady Gminy odbyła się w dwóch lokalizacjach,  tj. w budynku Urzędu Gminy Łowicz, gdzie byli obecni radni i pracownicy Gminy  oraz na sali gimanstycznej w Szkole Podstawowej w Popowie, gdzie uczestniczyli zdalnie sołtysowie. Na sesji głosowano m.in. na przyjęciem wykonania budżetu gminy za 2019 rok. Sesja, jak zwykle, będzie transmitowana na żywo w internecie pod adresem gminalowicz.sesja.pl  oraz dostępna  w archiwum jako retransmisja.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie  proponowanego porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Łowicz w 2019 roku”.

5. Przyjęcie „Sprawozdania z działalności Ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Łowicz w 2019 roku”.

6. Przyjęcie „Informacji z realizacji Funduszu Sołeckiego na terenie Gminy Łowicz w 2019 roku”.

7. Debata nad  „Raportem o stanie gminy Łowicz za 2018 rok” oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Łowicz.

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu za 2019 rok.

9. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łowicz z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

 1. Rozpatrzenie „Informacji o stanie mienia komunalnego gminy Łowicz”;
 2. Rozpatrzenie „Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łowicz za 2019 rok” oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie w/w sprawozdania;
 3. Rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego gminy za 2019 rok”;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok;
 5. Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łowicz w sprawie wykonania budżetu oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku absolutoryjnego;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łowicz absolutorium
  z wykonania budżetu za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Łowicz oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania własności środków trwałych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łowicz na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020-2028.

Back to top