– XXV sesja Rady Gminy Łowicz 18.11.2020

W dniu 18 listopada 2020 roku odbyły się obrady dwudziestej piątej sesji Rady Gminy Łowicz. Z powodu niespodziewanej awarii technicznej nie dokonano transmisji sesji, a głosowania przeprowadzono imiennie. Sesję poprowadził Pan Maciej Malangiewicz – Przewodniczący Rady Gminy.

Na sesji Pani Agnieszka Gajda – pracownik GBP przedstawiła „Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bocheniu za 2019 rok”, a Pan Jan Sujkowski – Prezes GSW w Łowiczu przedstawił „Informację o wykonanych naprawach, usuwaniu awarii oraz konserwacji urządzeń melioracyjnych w 2019 roku Gminnej Spółki Wodnej w Łowiczu”. Najważniejszy blok podjętych jednogłośnie na sesji uchwał dotyczył stawek podatkowych na 2021 rok. Podjęto uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Łowicz, uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W 2021 roku będą obowiązywały nowe, wyższe stawki za odbiór i zagospodarowanie śmieci. W zakresie spraw społecznych radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Łowicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Kolejne uchwały dotyczyły sołectwa Zielkowice. Rada Gminy Łowicz podjęła uchwałę w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Łowicz do kategorii dróg gminnych, uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XXIV/128/20 Rady Gminy Łowicz z dnia 14 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łowicz na fragmencie wsi Zielkowice, uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy w sołectwie Zielkowice oraz uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Łowicz Nr XXIV/131/20 z dnia 14 września 2020 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zielkowice. Ponadto radni jednogłośnie zmienili uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łowicz dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz zmienili Uchwałę Nr XXIII/74/19 Rady Gminy Łowicz z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową Nr 2119 Pniewo – Wiskienica – Niedźwiada odcinek Wyborów – Niedźwiada znajdująca się w granicach administracyjnych Gminy Łowicz. Na zakończenie wysłuchano „Informacji Przewodniczącego Rady Gminy Łowicz o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych za 2019 rok” oraz „Informacji Wójta Gminy Łowicz o oświadczeniach majątkowych złożonych przez zobowiązane osoby zatrudnione w Urzędzie Gminy Łowicz oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Łowicz za 2019 rok”.
Uchwały Rady Gminy Łowicz podjęte na XXV sesji w dniu 18 listopada 2020 roku opublikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łowicz pod linkiem:
http://bip.uglowicz.nv.pl/m,1034,2020-rok.html
Wyniki głosowania imiennego:
http://bip.uglowicz.nv.pl/m,988,sesje-rady-gminy-lowicz.html

Back to top