– Zjazd z drogi

Wniosek o zjazd z drogi publicznej

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY/POSTĘPOWANIA

Wydanie warunków technicznych zjazdu.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu.

Do wniosku należy dołączyć:

1) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

2) mapę w skali 1 : 500 lub 1 : 1000

3) plan sytuacyjny z zaznaczonym zjazdem lokalizacja zjazdu,

4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości

5) w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich wymagane jest dołączenie

   pełnomocnictwa

OPŁATY

Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Postępowanie dotyczące wydania warunków budowy zjazdu trwa do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

TRYB ODWOŁAWCZY

W postępowaniu o wydanie warunków zabudowy nie przysługuje tryb odwoławczy.

INFORMACJE DODATKOWE

Z wnioskiem o wydanie warunków technicznych budowy (przebudowy) zjazdu, może wystąpić właściciel nieruchomości przyległej do drogi publicznej lub jego pełnomocnik (w tym przypadku do wniosku należy dołączyć kserokopię pełnomocnictwa).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY/JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Urząd Gminy Łowicz

99-400 Łowicz

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i dróg publicznych- pokój nr 4, tel. 46 830 26 45

Osoba realizująca działania: podinspektor mgr Robert Żyto

Back to top