– Aktualizacja – przetarg na sprzedaż dwóch działek ww wsi Strzelcew

gruntdzierzawa

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 19.03.2021 r.

 Uzupełniono informację o wadium : dla działki nr 84/4 wynosi 2000,00 zł , dla działki nr 84/5  1800,00 zł

 

 

 

 

 

Nr działki

Położenie działki

Powierzchnia w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto w zł

84/4

Strzelcew

573

LD1O/00019992/2

Nieruchomości położone w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej. Sieć wodociągowa i energetyczna znajduje się w odległości około 120 m od granicy nieruchomości. Nieruchomości sąsiadują z terenami użytkowanymi rolniczo. Działki o niekorzystnym kształcie, pierwsza: wydłużony czworobok o wymiarach około 20 m x 41 m x 8 m x 44 m (dz. 84/4) druga: czworobok o wymiarach około 22 m x 26 m x 24 m x 20 m (dz. 84/5).

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

20 000,00

84/5

Strzelcew

504

LD1O/00019992/2

18 000,00

 

 

 

 

 

1.      Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

 

2.      Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Łowicz w/w działki położone są w terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami.

 

3.      Ustalam termin przetargów na dzień 25 czerwca 2021r.

 

 – działka nr 84/4                    godz. 900

 

– działka nr 84/5                     godz. 945

 

Miejscem przetargów jest siedziba Urzędu Gminy, ul. Długa 12, 99-400 Łowicz, sala konferencyjna, I piętro.

 

4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 22.06.2021r. na konto urzędu: PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.

 

5.      Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości.

 

6.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

 

7.      Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

8.      Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.   

 

9.      Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu.  Wadium dla działki nr 84/4 w wysokości 2000,00 zł wadium dla działki nr 84/5 w wysokości 1800,00 zł

 

10.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

11.  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

 

12.  Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.

 

13.  Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

14.  Informacja o przetargu zostanie opublikowana w gazecie lokalnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Strzelcew, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie BIP urzędu, w dniach 21.05.2021 r. do 25.06.2021 r. 

Back to top