– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady

 
W dniu 20 kwietnia 2017 roku podpisana została umowa na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady” w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz–I etap” 

dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nr umowy o dofinansowanie projektu POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30 września 2016 roku.

Umowę z Gminą Łowicz podpisało Konsorcjum firm: HYDROPOL Sp. z o.o. ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin (Lider Konsorcjum) oraz Wykonawstwo Robót Wodno-Sanitarnych „BANGO” Sp. J. Sławomir Goszczycki, Zdzisław Banaszczak, Wojciech Nowicki, Brochocinek 11, 09-400 Płock (Partner Konsorcjum). Wartość brutto zawartej umowy wynosi: 3 999 206,10 zł. Termin realizacji umowy: 30 listopad 2017 r.

Back to top