– Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady

logodoprzetargu

      logodoprzetargu

 

 

 

 

Gmina Łowicz ogłosiła w dniu 10 lutego 2017 roku przetarg na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady”. Zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – nr umowy o dofinansowanie projektu POIS.02.03.00-00-0097/16-00 z dnia 30 września 2016 roku.

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady na terenie gminy Łowicz. Zakres prac obejmuje budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC SDR 34 lite (SN8) do kanalizacji zewnętrznej, kanał główny średnicy 200 oraz odgałęzienia do granic działek prywatnych dla realizacji przyłączy kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 125, 110 i 90 mm; sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 75 mm; odgałęzień kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zakończonych przydomowymi przepompowniami ścieków z rur PEHD do kanalizacji sanitarnej średnicy 40 mm; czterech przepompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i szafą sterowniczą; dwóch studni pomiarowych; jednej studni płuczącej w miejscowościach Zawady, Wygoda i Urbańszczyzna w gminie Łowicz oraz w mieście Łowicz, obręb 5- Kostka.

Długości kanalizacji sanitarnej:

1) Kanalizacja grawitacyjna: śr. 200 mm – L = 4683,50 mb,śr. 160 mm – L = 1484,00 mb Łącznie: L = 6167,50 mb

2) Kanalizacja tłoczna: śr. 90 mm – L = 15,00 mb,śr. 110 mm – L= 21,50 mb, śr. 125 mm – L = 1599,50 mb. Łącznie: L = 1636,00 mb

3) Kanalizacja ciśnieniowa: śr. 75 mm – L = 260,50 mb,śr. 40 mm – L = 60,50 mb. Łącznie: L = 321,00 mb. Podsumowanie długości : L = 8 124,50 mb

Zamówienie obejmuje zakup urządzeń i materiałów, obsługę geodezyjną, zapewnienie bezpośredniego nadzoru nad wykonawstwem oraz ponoszenie kosztów związanych z zajęciem pasa drogi powiatowej. Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi na okres co najmniej 36 miesięcy licząc od daty podpisania odbioru końcowego robót budowlanych.

 Więcej szczegółów w biuletynie informacji publicznej.

 

Back to top