– Dodatek elektryczny

DodatekEnergetyczny

DodatekEnergetyczny

Dodatek elektryczny  to jednorazowe świadczenie pieniężne dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią  elektryczną.

Podstawowym warunkiem otrzymania tego dofinansowania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania  do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)   w terminie do 11 sierpnia 2022r. Obowiązuje przy tym zasada : jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek

Kwoty dodatku:

  • 1 000 zł –dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh energii elektrycznej rocznie,
  • 1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh energii elektrycznej rocznie , w tym przypadku warunkiem jest załączenie rozliczenia z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzającego  zużycie energii elektrycznej
    w 2021r.

Wnioski składa  się w terminie od 1 grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r. Wnioski  złożone po dniu  1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca  się  w terminie do dnia 31 marca 2023r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje :

  1. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477ze zm.)
  2. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.
    o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.);
  3. gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 ze zm.).
  4. gospodarstwom domowym, w których jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji , w rozumieniu art.2 pkt.19 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii. 

Pobierz wniosek

 

 

Back to top