– Dodatek węglowy aktualizacja godzin składania wniosków

dodatekWeglowy

dodatekWeglowyNa terenie Gminy Łowicz obsługą wniosków o wypłatę dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu, ul. Długa 12- budynek Urzędu Gminy Łowicz- pokój nr 5 .Od dnia 29 sierpnia 2022r. w celu zapewnienia właściwej i sprawnej obsługi oraz realizacji wypłaty świadczeń, wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane będą codziennie (od poniedziałku do piątku ) w godzinach od 8.00 – 13.00

 Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Zgodnie z treścią ustawy, jednorazowy dodatek węglowy  w wys. 3000 zł przysługuje gospodarstwu domowemu

gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków(CEEB).

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje  tylko jeden dodatek. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta , która pierwsza złoży wniosek. Należy pamiętać , że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Przy ubieganiu się o dodatek węglowy nie obowiązują kryteria dochodowe, co oznacza, że pomoc przysługuje niezależnie od dochodu gospodarstwa domowego.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowaprzyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku,  upływa 30 listopada 2022r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy posiadają uprawnienia do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia  świadczenia.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego  określa Rozporządzenie Ministra Klimatu
 i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022r. (Dz. U. z 2022r. poz.1712).

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP, nie przyjmujemy wniosków przesłanych drogą mailową
  • tradycyjnie, w wersji papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu- od poniedziałku – do piątku, w godz. 8.00 – 13.00 (w okresie wakacyjnym, w miesiącach lipiec, sierpień,  Ośrodek czynny jest w godzinach od 7.00-15.)

ikona pobierz wniosek do pobrania

Wniosek do pobrania oraz materiały informacyjne znajdują się również na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiskahttps://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami GminnegoOśrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu, pod nr tel. 46/830 26-36; 46/830 26 48.

 

Zwracmy uwagę na to, że dodatek węglowy nie przysługuje, gdy

gospodarstwo domowe skorzystało/ korzysta z paliwa stałego zakupionego po prefencyjnej cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692)12). 
Przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu paliw, wpisanego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143, 1137 i 1488), który sprzedawał paliwa stałe dla gospodarstw domowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, w celu wykorzystania na potrzeby własne tych gospodarstw domowych.

 

Back to top