– Aktualizacja – dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, piece na pellet)

solar panels 1273129 125jpg

solar panels 1273129 125jpg

Mieszkańcy Gminy Łowicz!!!

Gmina Łowicz planuje złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu polegającego na zakupie i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii (panele fotowoltaiczne, piece na pellet) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii. W związku z powyższym Gmina Łowicz ogłasza nabór zgłoszeń służących opracowaniu wniosku aplikacyjnego. 

Gmina zastrzega, że projekt będzie realizowany tylko i wyłącznie w przypadku podpisania z Urzędem Marszałkowskim umowy o dofinansowanie na realizację projektu ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz otrzymania przez Gminę dofinansowania na jego realizację.

Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów netto instalacji (15% kosztów inwestycji netto + VAT ponosi Beneficjent – mieszkaniec). Okres realizacji projektu, w tym montażu instalacji planowany jest w latach 2022-2023. Przy czym okres realizacji może ulec zmianie i uzależniony jest od procedury oceny projektów i podpisywania umów o dofinansowanie na ich realizację przez Instytucję Zarządzającą.

WAŻNE:

  • instalacje zamontowane w ramach projektu nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki,
  • w przypadku wystąpienia działalności należy zobowiązać się do odrębnego opomiarowania części budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, rolniczej, agroturystycznej,
  • rozdzielenie instalacji i spisanie odrębnej umowy z zakładem energetycznym lub zamontowania podlicznika należy dokonać najpóźniej przed podpisaniem umowy wewnątrz – projektowej z Gminą Łowicz i montażem instalacji,

Rolnicy, w przypadku posiadania gruntów oraz budynków inwentarskich, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, gospodarczej i agroturystycznej, mogą występować o przyznanie dofinansowania ww. instalacji. W tej sytuacji nie ma wymogu rozdzielenia instalacji elektrycznej i montażu oddzielnego licznika. Niezbędne jest natomiast wypełnienie i załączenie oświadczenia o nieprowadzeniu działalności rolniczej, gospodarczej i agroturystycznej w miejscu realizacji instalacji.

  • warunkiem uczestnictwa w projekcie jest brak zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Łowicz (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od środków transportu oraz tytułu opłaty za wodę i z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi),
  • instalacje fotowoltaiczne nie mogą być zamontowane na dachach pokrytych eternitem

Do wypełnienia dokumentów potrzebne będą:

  • dane o ilości zużycia energii za 2020 rok (przy składaniu dokumentów należy przedstawić do wglądu pracownikowi Urzędu Gminy Łowicz pierwszy rachunek za energię elektryczną otrzymany w 2021 roku)
  • dokument, z którego wynika prawo własności nieruchomości,
  • aktualny numer działki, na której będzie realizowana inwestycja

W celu złożenia ankiety informacyjnej oraz pozostałych niezbędnych dokumentów zapraszamy do Urzędu Gminy Łowicz od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 w terminie od dnia 18 marca 2021 roku do dnia 1 kwietnia 2021 roku.

Regulamin wraz z poszczególnymi dokumentami i oświadczeniami są do pobrania  tutaj lub wersja spakowana zawierająca komplet dokumentów.

Pobranie spakowanych dokumentów jest zalecane w przypadku problemów  z poprawnym otwieraniem i drukowaniem dokumentów (dotyczy w szczególności przeglądarki Mozilla Firefox). Zalecamy pobranie spakowanych dokumentów przez inną przeglądarkę  np. Chrome.

Back to top