– Dotacja na wymianę źródła ciepła

Dotacja PB house 157112 1280
Dotacja PB house 157112 1280OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
Wójt Gminy Łowicz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Łowicz realizowane na zasadach określonych w Regulaminie wprowadzającym zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Łowicz, przyjętego uchwałą Nr VI/33/19 Rady Gminy Łowicz z dnia 27 lutego  2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Łowicz.

1. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 15 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Łowicz, ul. Długa 12.
2. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.
Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów następujących inwestycji mających na celu ograniczenie niskiej emisji, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2   polegająca na likwidacji lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni, pieców, palenisk, kotłowni zasilających kilka budynków oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.
W przypadku wymiany na kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać następujące warunki: 
1) posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” (lub „ekodesign” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690) oraz Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 4549);
2) powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zagazowujących) i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
3) muszą być zgodne z innymi aktualnie obowiązującymi normami i regulacjami prawnymi.
3. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację.
Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są osoby fizyczne.
4. Wysokość dotacji.
Wysokość dotacji wyniesie do 50% udokumentowanych kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 6.000,00 zł.
5. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji.
Dotacje przyznane w danym roku muszą zostać wykorzystane w tym samym roku, w którym zostały przyznane. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń. Wzór wniosku wraz z wykazem wymaganych dokumentów jest dostępny w Urzędzie Gminy Łowicz.
6. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji.
Kryterium wyboru zadania do dofinansowania jest prawidłowo złożony wniosek, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem, mieć dołączone wszystkie wymagane załączniki.
7. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji.
Po wykonaniu zadania, osoba ktora otrzymała dotację, przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem zwrotu przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi  załącznik do umowy o udzielenie dotacji.
8. Informacja o środkach odwoławczych.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 pdf ikona

Back to top