– Działka w Szczudłowie przeznaczona do sprzedaży

gruntdzierzawa

Wójt Gminy Łowicz działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 1990 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości w Szczudłowie przeznaczonej do sprzedaży:

 

Położenie działki

Nr działki

Pow.

w m2

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Cena netto zł

Szczudłów

161/2

990

LD1O/00023204/3

Działka niezabudowana z dostępem do sieci wodociągowej i energetycznej. Sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, świetlicą wiejską oraz od północy z terenami leśnymi. Posiada dostęp do drogi publicznej. Szerokość działki przy drodze około 10 m. Na działce znajduje się słup energetyczny, utrudniający wjazd na działkę. 

Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową oraz rolnictwo i leśnictwo.

37 000,00

                       

        ustalona cena nie zawiera podatku VAT.

        w dziale III księgi wieczystej wpisana jest służebność osobista polegająca na dożywotnim korzystaniu z dotychczas zajmowanej wschodniej połowy domu mieszkalnego na rzecz osoby fizycznej. Wpis w dziale III nie będzie faktycznie obciążał działki nr 161/2.

        Na działce 161/2 zostanie ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika działki nr 161/1 służebność przejazdu i przechodu na części działki nr 161/2 o wymiarach 5 m x 18 m, położonej od strony drogi dojazdowej, wzdłuż wschodniej granicy działki nr 161/2. Służebność została oznaczona na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia.   

        osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. do dnia 03.12.2021r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.

      niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach od 22.10.2021 r. do 12.11.2021 r.

Back to top