– „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łowicz” nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie

Wójt Gminy Łowicz ogłasza nabór deklaracji uczestnictwa w projekcie pn.: „Budowa instalacji OZE na terenie Gminy Łowicz” Na realizację projektu Gmina Łowicz będzie składać wniosek o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego na lata 2021–2027 realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania deklaracji udziału w projekcie dofinansowania montażu instalacji OZE na terenie Gminy Łowicz

Kto może uzyskać dofinansowanie:

  • właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych zamieszkałych, położonych na terenie gminy Łowicz;
  • w budynku objętym projektem nie można prowadzić działalności gospodarczej w tym rolniczej;
  • nie można posiadać żadnych zobowiązań finansowych wobec Gminy Łowicz z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp. (dotyczy zobowiązań wymagalnych do dnia 31.08.2023 roku). W przypadku wystąpienia wymienionych powyżej zobowiązań, aby wziąć udział w projekcie, muszą być one uregulowane w ciągu 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia deklaracji udziału w projekcie (dzień ich złożenia stanowi pierwszy dzień terminu), w przeciwnym razie zgłoszenie takich osób zostanie wykluczone z udziału w projekcie;
  • w projekcie nie są brane pod uwagę dochody wnioskodawców.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

  • na instalację fotowoltaiczną wraz z magazynem energii
  • na powietrzną pompę ciepła
  • na instalację kolektorów słonecznych 

Dofinansowanie:

W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej osoby zainteresowane zobowiązują się do pokrycia wkładu własnego w wysokości minimum 15 % kosztów kwalifikowalnych zakupu i montażu instalacji oraz niezbędnych kosztów niekwalifikowanych. (dokładne koszty będą znane po przeprowadzeniu postępowań przetargowych)

Gmina informuje, że na moment zamieszczenia ogłoszenia nie ma pewności, co do kwalifikowalności instalacji fotowoltaicznej.

Gmina Łowicz zastrzega, że projekt realizowany będzie tylko i wyłącznie w przypadku podpisania umowy o dofinansowanie na realizację projektu.

Termin składania deklaracji: do 20.09.2023 r.

Składanie deklaracji:

Wypełnioną deklarację należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Łowicz ,                ul. Długa 12, 99-400 Łowicz (pok. nr 14  i 20).

 W ramach naboru przewiduje się wsparcie do 100 lokalizacji na terenie gminy Łowicz. Decyduje kolejność zgłoszeń. Deklaracje osób, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną umieszczone na liście rezerwowej i osoby te wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału w projekcie (np. ze względu na brak wpłaty całości wkładu własnego, braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych,         z powodu rezygnacji lub z innego powodu wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Deklaracja wraz z ankietami muszą być złożone w wymaganym terminie i podpisane przez właściciela, lub każdego ze współwłaścicieli, zgodnie z dokumentem własności.

Złożenie nieuzupełnionych dokumentów, złożenie dokumentów nieopatrzonych podpisami wszystkich właścicieli nieruchomości (zgodnie z dokumentem własności) oraz brak kontaktu z wnioskodawcą skutkować będzie odrzuceniem wniosku (deklaracji).

Pracownicy Urzędu Gminy będą kontaktować się jedynie telefonicznie z wnioskodawcą celem złożenia wyjaśnień lub uzupełnień / korekt do deklaracji, tak więc bardzo istotne jest podanie prawidłowego nr telefonu do wnioskodawcy.

.

Załączniki:

 

deklaracja udziału

ankieta  Pomopy ciepła

 ankieta fotowoltaika z magazynem energii

 ankieta solary

Back to top