– I nieograniczony przetarg nieruchomości w Zielkowicach

gruntdzierzawa

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zielkowice, zgodnie z wykazem z dnia 12.05.2023 r.

Położenie działkiNr działkiPow. w m2Nr KWOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planieCena netto w zł  Wysokość wadium w zł
Zielkowice20433741993  Działka niezabudowana z dostępem do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej i energetycznej. Sąsiaduje z terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenami PKP. Posiada dostęp do drogi publicznej. Działka w kształcie wydłużonego prostokąta. Szerokość działki przy drodze około 2,5 m.Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową oraz rolnictwo i leśnictwo.20 000,003000,00

1.      Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

2.      Ustalam termin przetargu na dzień  24 sierpnia 2023 r.

– działka nr 204            godz. 830

Miejscem przetargu jest siedziba Urzędu Gminy, ul. Długa 12, Łowicz, sala konferencyjna,                     I piętro.

3.      W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne (cudzoziemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278), które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 21.08.2023 r. na konto urzędu: PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.

4.      Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:  – dowód wniesienia wadium,

– dokument tożsamości,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym nieruchomości oraz skutkach uchylenia       się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy,

– aktualne dokumenty wystawione przed upływem terminu przetargu:

a)      wydruk z Centralnej Informacji Krajowej Rejestru Sądowego, w przypadku osób prawnych,

b)     wydruk z CEIDG, w przypadku osoby fizycznej jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

5.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika.

6.      W przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości.

7.      Poza przypadkiem określonym w pkt. 8, pełnomocnictwo do reprezentowania osób fizycznych lub prawnych winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.  

8.      Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu, nie zostanie dopuszczony do licytacji.

9.      Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

10.   Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.   

11.   Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

12.   Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

13.   Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

14.   Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.

15.   Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

16.   Informacja o przetargu zostanie opublikowana w gazecie lokalnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Szczudłów, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie BIP urzędu, w dniach 14.07.2023 r. do 24.08.2023 r.

Back to top