– Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiany w 2020

Kosze2018

Wójt Gminy Łowicz informuje, iż do dnia 20 stycznia 2020r.każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której zadeklaruje posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów lub brak posiadania kompostownika.Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów będą korzystali ze zwolnienia w części stanowiącej 19,64% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druk deklaracji będzie dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Łowicz, na stronie internetowej pod adresem www.gminalowicz.pl w zakładce „gospodarka” oraz u sołtysów..

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza BEZWZGLĘDNY OBOWIĄZEK SEGREGOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. na terenie Gminy Łowicz:

  • odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny- 28,00 zł miesięcznie
    od jednego mieszkańca;
  • odpady komunalne zbierane i odbierane selektywnie z zadeklarowanym przydomowym kompostownikiem na bioodpady- 22,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, co stanowi iloczyn stawki podstawowej 28,00 zł oraz zwolnienia w części stanowiącej 19,64% miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
    w sposób selektywny- 56,00 zł od jednego mieszkańca, za każdy miesiąc.

pdf ikonaharmonogram wywozu odpadów w 2020 roku

 

Ponadto zmianie uległy terminy płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy uiszczać w terminach:

1) za styczeń do 10 lutego danego roku;

2) za luty do 10 marca danego roku;

3) za marzec do 10 kwietnia danego roku;

4) za kwiecień do 10 maja danego roku;

5) za maj do 10 czerwca danego roku;

6) za czerwiec do 10 lipca danego roku;

7) za lipiec do 10 sierpnia danego roku;

8) za sierpień do 10 września danego roku;

9) za wrzesień do 10 października danego roku;

10) za październik do 10 listopada danego roku;

11) za listopad do 10 grudnia danego roku;

12) za grudzień do 31 grudnia danego roku.

            W związku z nowelizacją  ustawy z dnia 13 września  1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mając na uwadze powyższe, od dnia 01 stycznia 2020 roku należności dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy Łowicz lub na indywidualny rachunek bankowy przypisany dla każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej, który zostanie wskazany w zawiadomieniu
Wójta Gminy Łowicz o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Konto bankowe Gminy Łowicz dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

Bank PEKAO S.A. O/Łowicz

Numer konta : 87 1240 3174 1111 0010 9523 6989

Back to top