– I nieograniczony przetarg na sprzedaż działki we wsi Placencja

PZP

Wójt Gminy Łowicz  ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Placencja, zgodnie z wykazem z dnia 04.11.2019 r. 

 

Nr działki

Położenie

Pow. w m2

Przeznaczenie nieruchomości

Oznaczenie wg księgi wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości w zł / netto

Wadium w złotych

129

Placencja

200

Działka położona jest częściowo w terenach zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo usługową – na głębokości 50 m od drogi powiatowej oraz częściowo na terenie rolnictwa i leśnictwa – pozostała część działki.

Działka ma kształt wydłużonego czworokąta o średniej szerokości około 3,5 m. Działka jako użytek posiada oznaczenie dr – droga.

LD1O/00041222/7

6 680,00

1 000,00

1.      Do ceny netto zostanie doliczony obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT.

2.      Ustalam termin przetargu na dzień 20 luty 2020 r.

– działka nr 129          godz. 830

3.      Miejscem przetargu jest siedziba Urzędu Gminy, ul. Długa 12, Łowicz, sala konferencyjna, I piętro.

4.      Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie gotówką (w pieniądzu PLN) wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do 17.02.2020r. na konto PKO SA IIo/Łowicz 55124018191111000010886601. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu.

5.      Ponadto uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód wniesienia wadium oraz dokument tożsamości.

6.      Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. 

7.      Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

8.      Cena nieruchomości ustalona w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.   

9.      Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

10.  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się, w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

11.  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone w imieniu obojga współmałżonków. Do przetargu powinni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona pisemna zgoda wyrażona przez nieobecnego współmałżonka do uczestnictwa w przetargu w jego imieniu oraz składania oświadczeń zmierzających do odpłatnego nabycia nieruchomości. 

12.  Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.

13.  Bliższych informacji o w/w nieruchomościach oraz regulaminie przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok. nr 1, tel. 46 830-26-35.

14.  Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

15.  Informacja o przetargu zostanie opublikowana w gazecie lokalnej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz i tablicy ogłoszeń sołectwa Placencja, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie BIP urzędu, w dniach 17.01.2020 r. do 20.02.2020 r.

Back to top