– INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU OGŁOSZONEGO NA DZIEŃ 19.10.2022 r.

gruntdzierzawa

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu wyznaczonego na dzień 19.10.2022 r., w siedzibie UG Łowicz, sala konferencyjna, I piętro, na działkę nr 447/22 o pow. 1201 m2 posiadającą KW LD1O/00023914/3, położoną w obrębie geodezyjnym Jastrzębia:

Przetarg na powyższą nieruchomość nie odbył się, ponieważ nikt nie stawił się na przetargu.

Niniejsza informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronach internetowych urzędu: http://bip.uglowicz.nv.pl oraz http://www.gminalowicz.pl, w dniach od 26.10.2022 r. do 02.11.2022 r.

Back to top