– III przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych we wsi Ostrów

Wójt Gminy Łowicz ogłasza III przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na sprzedaż nieruchomości rolnych, położonych we wsi Ostrów, zgodnie z wykazem z dnia 07.04.2017r.

Nr działki

pow

w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w zł

Wadium w złotych

306

3,44

Ostrów

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo. RIVb-0,55 ha, RV-1,37 ha,RVI-1,37 ha, PsV-0,12 ha, W -0,03 ha

KW LD1O/00019214/5

99 600,00

9 960,00

309

7,98

Ostrów

Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.  RIVb-0,36 ha, RV-5,46 ha, RVI-1,59ha, LsV-0,36 ha, W-RV-0,18 ha, W-RVI-0,03 ha

KW LD1O/00019214/5

219 500,00

21 950,00

I przetarg na zbycie nieruchomości odbył się w dniu 9 listopada 2017r.; II przetarg odbył się 18 maja 2018r.

 1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz  działki nr 306 i 309 obręb Ostrów położone są w terenach rolnych (11.35R).
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lipca 2018r.

– działka nr 306 o godz. 900

– działka nr 309 o godz. 1030

 1. Miejscem przetargu jest siedziba Urzędu Gminy ul. Długa 12, pokój nr 22, I piętro.
 2. Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2017r., poz. 2196 ze zm.), które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomości objęte przetargiem, stanowią nieruchomości rolne, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
 3. Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:

– oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;

– zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały – jako dowód potwierdzającego zamieszkanie od co najmniej 5 lat na terenie gminy gdzie ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa;

– oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

– kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej).

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 23 lipca 2018r., dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty określone w pkt. 6 potwierdzające spełnienie warunków wzięcia udziału w przetargu oraz wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości najpóźniej do dnia 23.07.2018r. na konto PKO SA IIo/Łowicz 85 1240 1819 1111 0000 1088 6643. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu pieniędzy na konto urzędu. 
 2. Pisemne zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie tutejszego urzędu w zamkniętej kopercie z napisem: „Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości nr …  obręb Ostrów, gmina Łowicz”  najpóźniej do dnia 23.07.2018r. do godz. 1400.
 3. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz do dnia 24.07.2018r. do godz. 1400.
 4. Postąpienie w przetargu wynosi co najmniej 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Cena nieruchomości ustalona w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, winna znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Gminy Łowicz, najpóźniej na dwa dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.   
 6. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 7. Z przetargu sporządzony zostanie protokół nabycia nieruchomości rolnej.
 8. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca bez usprawiedliwienia nie stawi się w wyznaczonym miejscu i czasie, do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 9. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu.
 10. Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z nabywaną nieruchomością przed przetargiem, gdyż granice nieruchomości nie będą wznawiane na koszt gminy.
 11. Bliższych informacji o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Łowicz, pok.  nr 1, tel. 46 830-26-35.
 12. Wójt Gminy Łowicz zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 13. Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, tablicy ogłoszeń wsi Ostrów, na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu, w dniach 21.06.2018r. do 26.07.2018r.
Back to top