– Informacja dla właścicieli lasów – inwentaryzacja

LAS

LASZgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, wtym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie (w cyklu 5-letnim) opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

 

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa itrendu zachodzących wnim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki
leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach S5-letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych na tzw. trakach rozmieszczonych w sieci 4×4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Łowicki sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli tychże lasów o umożliwienie wstępu do lasu pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w celu wykonania koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania.

Back to top