– Informacja o w wyniku przetargu na działkę w Jastrzębi

gruntdzierzawa

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na działkę położoną w Jastrzębi.

1. Data przeprowadzonego przetargu:     17 listopada 2022 r. godzina 900

2. Miejsce przeprowadzenia przetargu:   Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12,  ala konferencyjna, I piętro

3. Rodzaj przetargu: II przetarg ustny, nieograniczony

2. Nieruchomość nr  447/10 o pow. 1201 m2, KW 23914/3,  położona w Jastrzębi.

3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu:         2

4. Liczba osób, które przystąpiły do przetargu      2

5. Liczba osób nie dopuszczonych do przetargu:  0

6. Cena wywoławcza:     122 000,00 zł netto

7. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 151 560,60  zł brutto

8. Nabywca nieruchomości: Bogdan i Ewelina Gontarek

Niniejsza informacja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń urzędu oraz na stronach internetowych urzędu: http://bip.uglowicz.nv.pl oraz http://www.gminalowicz.pl, w dniach od 24.11.2022 r. do 01.12.2022 r.

Back to top