– Jak płacić w 2018 r. ?

Jak płacić?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzn. liczba mieszkańców x stawka opłaty) właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są uiszczać kwartalnie w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 31 marca danego roku,
2) za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 30 września danego roku,
4) za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

Wpłaty zobowiązania pieniężnego należy dokonać:

  • w kasie Urzędu Gminy Łowicz
  • lub przelewem na rachunek bankowy Bank PEKAO S.A. II oddział Łowicz 55 1240 1819 1111 0000 1088 6601

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/219/17 Rady Gminy Łowicz z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty , od dnia 1 stycznia 2018 r. na terenie gminy Łowicz, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

  • 10,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 19,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny.
Back to top