– Jastrzębia działki do sprzedaży

gruntdzierzawa

Działając na podstawie  art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług,

WÓJT GMINY ŁOWICZ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŁOWICZ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY:

LpPołożenie nieruchomościNr działkiPow. w m2Nr KWOpis nieruchomościPrzeznaczenie w planieCena brutto w zł
  1Jastrzębia447/261215LD1O/00023914/3    Działki zlokalizowane przy granicy miasta Łowicza, tuż za osiedlem Górki. Z dostępem do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami145 800,00
  2Jastrzębia447/271219146 290,00
3Jastrzębia447/281224146 890,00

W księdze wieczystej nr LD1O/00023914/3  w dziale III wpisana jest służebność przesyłu stosownie do treści art. 305 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego polegające na posadowieniu na nieruchomości linii elektroenergetycznej i złącza kablowo-pomiarowego przeznaczonego do zasilania działek budowlanych na rzecz „PGE DYSTRYBUCJA” spółka akcyjna w Lublinie – (REGON: 060552840).

  • osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy, mogą złożyć wniosek o nabycie w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 19.07.2024 r. wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. W przypadku zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym, o którym mowa w art. 34 ust. 1 cenę nieruchomości ustala się w wysokości równej jej wartości.
  • niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łowicz, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronie internetowej urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu w dniach od 19.07.2024 r. do 09.08.2024 r.

Back to top